Slider kép 1

Gluténmentes, tejmentes, cukormentes, laktózmentes, tojásmentes

ÉTEL HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN!

Gluténérzékeny, tejallergiás, laktózérzékeny,
tojásallergiás, biztonsan allergénmentes ételt keresőknek

 

Szállítási területek

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
  1. Adatkezelő elérhetőségei 


Adatkezelő neve: DrSÉF Kft.


 


Adatkezelő székhelye és postai címe: 1151 Budapest, Kert köz 14.


 


Adatkezelő e-mail címe: info@drsef.hu


 


Adatkezelő honlapjainak címei: drsef.hu, etelallergiasoknak.hu


 
  1. Az adatkezelés céljai, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama
2.1. A regisztrációhoz és a kiszállításhoz kapcsolódó adatkezelés


 


 


 


Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele. A személyes adatokat felhasználjuk abból a célból, hogy a megrendelt ételt kiszállítsuk az Ön számára.


 


 


 


A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, szállítási- és számlázási cím.


 


   • A telefonszám kezelésének a célja kapcsolattartás a megrendelt étel megadott időben és helyre történő kiszállításához.


   • A szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám) kezelésének a célja a megrendelt étel kiszállítása.


   • A számlázási cím (számlázási név, irányítószám, város, utca házszám) kezelésének a célja az Ön számlázással összefüggő igényeinek a teljesítése.


 


 


Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.


 


 


 


Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása. Amennyiben Ön a hozzájárulását nem vonja vissza és a szolgáltatásunkat nem veszi igénybe (például nem lép be a felhasználói fiókjába vagy nem rendel ételt), akkor 8 év után töröljük a személyes adatait.


 


 


 


2.2. A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés


 


 


 


Az adatkezelés célja: cégünknek a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan egyik kötelezettsége a számviteli törvénynek való megfelelés. A hatályos törvények értelmében a cégünknek meg kell őriznie a megrendelések és a számlázásokhoz kapcsolódó adatokat. Ezek azok az adatok, amelyet Ön a megrendelést visszaigazoló e-mailben is lát.


 


 


 


Kezelt adatok köre: a regisztrációnál megadott adatok, és a megrendelt termék.


 


 


 


Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásától független, cégünk törvényi kötelezettsége, így az adatokat akkor is meg kell őriznünk, ha Ön ez ellen tiltakozna. Kérjük, hogy cégünk szolgáltatását ennek tudatában vegye igénybe.


 


 


 


Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat 8 évig őrizzük meg a fent megjelölt célból.


 


 


 


2.3. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés


 


 


 


Az adatkezelés célja: egészségmegőrzéshez kapcsolódó tájékoztató levelek, és reklámot tartalmazó levelek küldése.


 


 


 


Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.


 


 


 


Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.


 


 


 


Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása. Amennyiben Ön a hozzájárulását nem vonja vissza és a szolgáltatásunkat nem veszi igénybe (például nem lép be a felhasználói fiókjába vagy nem rendel ételt), akkor 8 év után töröljük a személyes adatait.


 


 


 


2.4. Kapcsolatfelvétel cégünkkel


 


 


 


Az adatkezelés célja: amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és az etelallergiasoknak.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontján keresztül kapcsolatba léphet velünk.


 


 


 


Kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételt kezdeményező személy neve, e-mail címe, az üzenet beérkezésének dátuma és az üzenetben közölt egyéb személyes adatok.


 


 


 


Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.


 


 


 


Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonása, ennek hiányában 2 év.


 


 


 


2.5. Minőségi kifogások kezelése


 


 


 


Az adatkezelés célja: a megrendelt termékeinkkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése. Amennyiben cégünk szolgáltatásaival vagy a megrendelt étellel kapcsolatban bármilyen kifogása lenne, akkor erről a cégünk elérhetőségein keresztül panaszt tehet. Cégünknek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 30 napon belül írásban válaszolnia kell a panaszára.


 


 


 


A kezelt adatok köre: a panaszt benyújtó személy neve, e-mail címe, a panasz beérkezésének dátuma és a panaszban közölt egyéb személyes adatok (például a kifogás leírása, fénykép küldése).


 


 


 


Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.


 


 


 


Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvet, átiratot és az arra adott válasz másolati példányait 5 évig őrizzük meg [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés].


 


 


 


   1. Adatfeldolgozó igénybevétele


                                


 


Cégünk a honlap üzemeltetéséhez és a személyes adatok tárolásához adatfeldolgozóként egy másik cég szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag személyes adatok tárolására jogosult, más adatkezelési műveletet nem hajthat végre (például nem használhatja fel az adatokat más célból).  


 


 


 


Az adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.,  illetve SalesAutopilot Kft., 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1. Ügyfélszolgálat: (+36) 1 490 0172


 


 


 


   1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések


  


 


Az Ön által megadott személyes adatokhoz cégünk munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az adatait kezeli az a munkatársunk, aki az Ön által megrendelt ételt szállításhoz előkészíti.


 


 


 


Cégünk, valamint az Tárhely.Eu Kft.. és a SalesAutopilot Kft. is megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.


 


 


 


   1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai


 


 


5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog


 


 


 


Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Cégünknek kötelessége Önt tájékoztatnia arról, hogy  • milyen személyes adatait, 
  • milyen jogalapon, 
  • milyen adatkezelési cél miatt, 
  • milyen forrásból, 
  • mennyi ideig (hány évig) kezeli.


 


 


Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.


 


 


 


5.2. A helyesbítéshez való jog


 


 


 


Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


 


 


 


5.3. A törléshez való jog


 


 


 


Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti cégünktől személyes adatainak a törlését.


 


 


 


A törlési kérelmét cégünk abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés.


 


 


 


Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor cégünk kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


 


 


 


5.4. A zároláshoz való jog


 


 


 


Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.


 


 


 


Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a cégünk jogellenesen kezelte személyes adatát, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy személyes adatait cégünk ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig cégünk tovább tárolja a személyes adatait, és az eljárás lezárását követően törli az adatokat.


 


 


 


5.5. A tiltakozáshoz való jog


 


 


 


Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha cégünk személyes adatát a hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.


 


 


 


   1. Az Ön jogérvényesítési lehetősége

    


6.1. A Hatósághoz fordulás lehetősége


 


 


 


Amennyiben az Ön megítélése szerint cégünk megsértette a személyes adatai védelméhez fűződő jogát, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezheti.


 


 


 


A NAIH elérhetőségei:  • NAIH posta címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
  • NAIH központi telefonszáma: +36 (1) 391-1400


 


 


6.2. Bírósági eljárás kezdeményezése


 


 


 


Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a cégünk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).
7.    Adatkezelési nyilvántartási számaink


NAIH-81614/2014.

NAIH-103165/2016.


 


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE,  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról